ระบบตรวจสอบขนาดกำลังการผลิตติดตั้งสำหรับการขอเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง

กรอกข้อมูลเครื่องวัดฯ

หมายเหตุ: การตรวจสอบขนาดกำลังการผลิตติดตั้งผ่านเว็ปไซต์นี้ เป็นช่องทางให้ผู้ขอเชื่อมต่อสามารถตรวจสอบกำลังการผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะขอเชื่อมต่อได้เบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ หากต้องการทราบผลการตรวจสอบที่ถูกต้อง จะต้องยื่นแบบคำขอเชื่อมต่อกับระบบ